Links for edupfr

edupfr-0.1.0.tar.gz
edupfr-0.1.1.tar.gz
edupfr-0.1.2.tar.gz
edupfr-0.1.3.tar.gz
edupfr-0.1.4.tar.gz
edupfr-0.2.0.tar.gz
edupfr-0.2.1.tar.gz
edupfr-0.2.2.tar.gz
edupfr-0.2.3.tar.gz
edupfr-0.3.0.tar.gz